کنیسه عزرا یعقوب

کنیسه عزرا یعقوب از جمله جاذبه‌های گردشگری به یــادگار مانــده از یهودیان اســت کــه همــواره پذیرای گردشــگران زیــادی اســت این کنیسه در خیابان مصطفی خمینی کوچه ســنگی و کوی حکیم واقع شده است. کنیسه صدساله‌ای که عبادتگاهی مهم برای یهودیان محسوب می‌شــود و از جایگاه ویژه‌ای در بین پیروان این دیــن برخوردار اســت.

کلیسای تادئوس و بارتوقیمئوس و کلیسای سورپ گئورک

در مرکز شهر تهران، یادگارهاو بقایای مساجد بزرگ، کنیسه و کلیسا وجود دارد. حتی کوچه و محله به نام پیروان آیین‌های مختلف بود. مثل محله یهودی‌ها و کوچه ارامنه. در محله چال میدان تهران، در بازار حضرتی، به روایتی، قدیمی‌ترین کلیسای تهران به نام «کلیسای تادئوس و بارتوقیمئوس مقدس» قرار دارد که قدمتش به دوره زندیه می‌رسد.