فصل جدید همکاری با هاشور

موسسه فرهنگی هنری اردیبهشت عودلاجان فصل جدیدی از هکاری‌ها با پلت فرم هاشور شروع می‌کند.

در شرایط حاضر شاید به جرات بتوان گفت پلت‌فرم هاشور بزرگ‌ترین و معتبرترین قطب مستند در ایران است و کمک موثری به اشاعه سینمای مستند در ایران می‌کند.

موسسه فرهنگی هنری اردیبهشت عودلاجان در نظر دارد فعالیت‌های مشترک جدیدی را با پلت‌فرم هاشور رقم بزند که در آینده نزدیک برنامه و چگونگی این همکاری منتشر می‌شود.

خانه اردیبهشت اودلاجان

در انتهای یک بن‌بست تنگ و کوچک، در کوچه آقاموسی، خانه‌ای هست که امروز «خانه اردیبهشت اودلاجان» نام دارد. این خانه تازه مرمت‌شده، حیاطی دارد و تالارهایی در دو وجه آن و البته حمام و خزینه‌ای که به شهادت آهک‌بری‌های دیوارهایش، قدمتی بیش از قاجاری دارد و یادگار دوران زندیه است. نقش‌ونگارهای این آهک‌بری‌ها هم چندان شبیهِ نقوش اسلیمی و ختایی نیست. شباهت زیادی به نقوش منبر و محراب کنیسه‌ها دارند.
بر اساسِ اطلاعات عبالغفار، که نخستین نقشه تهران را با نام «نقشه دارالخلافه تهران» تهیه کرده، در دوره ناصری، این خانه متعلق به میرزامحمد ناظر بوده. بنابه اطلاعات سفرنامه‌ها و تذکره‌ها، «ناظر» به کسی می‌گفتند که حساب دخل و خرج دربار را داشته. بنابراین، میرزامحمد آدم مهمی در آن دوره بوده. به همین خاطر هم هست که نام او در آن نقشه بر روی این خانه نوشته‌شده.

بستنی اکبر مشتی

۸۰ ســال قبل وقتی اکبر جعفری از ملایر بار و بنه بســت و به امید پیدا کردن کسب وکاری آبرومندانه راهی تهران شد، کســی فکر نمی‌کرد این مرد جوان بعدها یکی از مشهورترین اهالی پایتخت شــود، آن هم با بســتنی‌های خوشــمزه‌ای که درست می‌کرد(بستنی اکبر مشتی). قصه، قصه نخستین بستنی‌فروشی تهران است که حالا برای خودش برندی شــده است.

قنادی مینیون‌

 کنــار راهی که به ری میرفــت، بیرون از دروازه شــاه عبدالعظیم تهران و باروی طهماســبی، کاروانســرایی به نــام خانات جا خوش کــرده بود. این کاروانســرا در نقشــه‌ای قدیمی از تهران که متعلق به سال ۱۳۰۹شمسی اســت به چشم می‌خورد. این نقشــه را نجم‌الملک از تهران تهیه کرده بود. با این تفاسیر قدمــت کاروانسرای خانات را بــه اواخر دوره ناصرالدین شــاه قاجار نســبت می‌دهند.

کاروانسرای خانات

 کنــار راهی که به ری میرفــت، بیرون از دروازه شــاه عبدالعظیم تهران و باروی طهماســبی، کاروانســرایی به نــام خانات جا خوش کــرده بود. این کاروانســرا در نقشــه‌ای قدیمی از تهران که متعلق به سال ۱۳۰۹شمسی اســت به چشم می‌خورد. این نقشــه را نجم‌الملک از تهران تهیه کرده بود. با این تفاسیر قدمــت کاروانسرای خانات را بــه اواخر دوره ناصرالدین شــاه قاجار نســبت می‌دهند.