بدنه مدنی کشور!

بدنه مدنی کشور!

جامعه را چه کسانی می‌سازند؟ چه کسانی نقش‌و مهر خودرا بر جامعه می‌زنند؟ بسیاری بر این باورند که جامعه را سلاطین و روسای کشور می‌سازند. بسیاری هستند که هنوز هم تاریخ را با سلسله و سلطان و والی می‌شناسند. و هستند هنوز کسان بسیاری که جامعه و تکامل آن را منوط و مدیون فرد و شخص خاص می‌دانند. کسی‌که یا رئیس ایل است یا رئیس آیین و باور. و

زندگی زیباست!

زندگی زیباست!

سلیقه و فرهنگ زیبایی‌شناسی جامعه و مردم تغییر کرده و اعتلا یافته. ولی زیبایی همیشه هست و خواهدبود. از زیبایی‌های زندگی در گذشته، زندگی محله‌ای است. مردم محل نسبت به هم تعصب و عرق داشتند. همانطور که دسته‌ها و مراسم خاص محله را داشتند، حمیت و اخوت محله‌ای هم داشتند و به همین خاطر هرگز در هیچ محله‌ای دزدی از طرف ساکنان آن محله اتفاق نمی‌افتاد. هم بدین خاطر که اهالی همدیگر را می‌شناختند هم از این جهت که نسبت به هم تعلق خاطر و تعصب داشتند.