بستنی اکبر مشتی

۸۰ ســال قبل وقتی اکبر جعفری از ملایر بار و بنه بســت و به امید پیدا کردن کسب وکاری آبرومندانه راهی تهران شد، کســی فکر نمی‌کرد این مرد جوان بعدها یکی از مشهورترین اهالی پایتخت شــود، آن هم با بســتنی‌های خوشــمزه‌ای که درست می‌کرد(بستنی اکبر مشتی). قصه، قصه نخستین بستنی‌فروشی تهران است که حالا برای خودش برندی شــده است.

قنادی مینیون‌

 کنــار راهی که به ری میرفــت، بیرون از دروازه شــاه عبدالعظیم تهران و باروی طهماســبی، کاروانســرایی به نــام خانات جا خوش کــرده بود. این کاروانســرا در نقشــه‌ای قدیمی از تهران که متعلق به سال ۱۳۰۹شمسی اســت به چشم می‌خورد. این نقشــه را نجم‌الملک از تهران تهیه کرده بود. با این تفاسیر قدمــت کاروانسرای خانات را بــه اواخر دوره ناصرالدین شــاه قاجار نســبت می‌دهند.

کاروانسرای خانات

 کنــار راهی که به ری میرفــت، بیرون از دروازه شــاه عبدالعظیم تهران و باروی طهماســبی، کاروانســرایی به نــام خانات جا خوش کــرده بود. این کاروانســرا در نقشــه‌ای قدیمی از تهران که متعلق به سال ۱۳۰۹شمسی اســت به چشم می‌خورد. این نقشــه را نجم‌الملک از تهران تهیه کرده بود. با این تفاسیر قدمــت کاروانسرای خانات را بــه اواخر دوره ناصرالدین شــاه قاجار نســبت می‌دهند.

تیمچه اکبریان

تــازه دو ســال از آغــاز حکومت قاجــار و پایتختی تهران گذشــته بود که تیمچه اکبریان در بازارچه عودلاجان ساخته شــد؛ تیمچه‌ای که به دست کلیمیان ساخته شد و صنف زرگرها و صراف‌ها در آن مشــغول به کار بودند. این تیمچه خیلی زود به نخستین بانک رهنی ایران تغییر کاربری داد و مردم می‌توانستند با گرو گذاشتن وسایل بــا ارزش خــود، از این بانک پــول قرض کنند.

کنیسه عزرا یعقوب

کنیسه عزرا یعقوب از جمله جاذبه‌های گردشگری به یــادگار مانــده از یهودیان اســت کــه همــواره پذیرای گردشــگران زیــادی اســت این کنیسه در خیابان مصطفی خمینی کوچه ســنگی و کوی حکیم واقع شده است. کنیسه صدساله‌ای که عبادتگاهی مهم برای یهودیان محسوب می‌شــود و از جایگاه ویژه‌ای در بین پیروان این دیــن برخوردار اســت.