مســجد فخر

آســتان امامزاده یحیی(ع) در دل محله‌ای بــه همین نام قرار گرفته است و گنبد مخروطی شکل آن،وجه تمایز معمــاری این بقعه با معماری دیگر بناهای مذهبی در تهران اســت. این آستان که هنرهای مختلــف معماری، از جمله آینه‌کاری، منبت‌کاری، مقرنس و کاشــی‌کاری زینت‌بخش آن شــده، یکی از پر مراجع‌ترین بقاع متبرکه تهران قدیم اســت و در مناسبت‌های مذهبی مختلــف، مراســمی بــا حضور ســاکنان این محله و همچنین کاســبان بــازار و چهره‌های سیاســی و فرهنگی کشــور برگزار می‌شــود.

امام زاده یحیی

آســتان امامزاده یحیی(ع) در دل محله‌ای بــه همین نام قرار گرفته است و گنبد مخروطی شکل آن،وجه تمایز معمــاری این بقعه با معماری دیگر بناهای مذهبی در تهران اســت. این آستان که هنرهای مختلــف معماری، از جمله آینه‌کاری، منبت‌کاری، مقرنس و کاشــی‌کاری زینت‌بخش آن شــده، یکی از پر مراجع‌ترین بقاع متبرکه تهران قدیم اســت و در مناسبت‌های مذهبی مختلــف، مراســمی بــا حضور ســاکنان این محله و همچنین کاســبان بــازار و چهره‌های سیاســی و فرهنگی کشــور برگزار می‌شــود.

بازارچه نواب

بازارچه نواب چهره آشنایی برای همه ایرانیان دارد؛ گذری باریک با خانه‌های قدیمی که لوکیشن فیلمهای فارسی قدیمی بوده و همین حالا هم اگر فیلمسازی نیاز به لوکیشن محله قدیمی تهران را داشته باشد یکی از گزینه‌هایش همین گذر نواب است؛ بازارچه و گذری در دل محله امامزاده یحیــی(ع) که فیلم معروف
قیصر هم در آن تصویربرداری شده است.