کتابخانه و موزه ملک

«کتابخانه و موزه ملک» در مجاورت ساختمان وزارت امور خارجه در باغ ملی، باعث افتخار همه است. این عمارت زیبا بر روی زمین موقوفه حاج حسین ملک بنا شده‌است. ساخت و تجهیز آن از سال ۱۳۶۴ تا ۱۳۷۵ طول کشید. مؤسسه کتابخانه و موزه ملی ملک مؤسسه‌ای غیر دولتی و غیرانتفاعی است که بر اساس وقف‌نامه زیر نظر مستقیم تولیت آستان قدس رضوی اداره می شود.