محله و هم‌ترازی با شهر!

محله و هم‌ترازی با شهر!

در عرف شهرسازی، برای محله هر طرح و اقدامی که اندیشیده شود تا زمانی‌که محله را با شهر تراز نکند، امید موفقیتش بسیار کم است. این ناترازی از هر دو جهت است.هم با بالابردن سطح محله در تراز شهر و هم پایین‌آوردن سطح آن تا تراز شهر. در برخی طرح‌های شهری برای بافت تاریخی برنامه‌ها و راه‌حل‌هایی که پیش‌بینی می‌شود که در صورت تحقق آن‌ها تراز محله بسیار فراتر از شهر و حتی منطقه می‌رود. این امر، قطعا نقطه قوت طرح نیست. قطعا به معنای اعتلای محله نیست.