گزارش مستند میدان بی‌حصار

گزارش مستند میدان بی‌حصار

فیلم میدانِ بی‌حصار «پانزده سال پیش ساخته‌شده، در آن زمان ما فکر می‌کردیم اثری پیشرو و نوگرا ساخته‌ایم. در آن دوره، اسناد و منابع بسیار کم بود. امروز به‌کمک رسانه و فضای مجازی می‌توان راحت‌تر از قبل فهمید در چه وضعی قرار داریم و چه اتفاقاتی می‌افتد. طبعا، فیلم با داده‌هایی که در آن موقع در دسترس بود، ساخته‌شد. فراتر از کسروکاست منابع، برای ساخت یک مستند، چیزی که اهمیت زیاد دارد این است که بدانیم دنبال چه ایده‌ای هستیم. در واقع، درون‌مایه فیلم است که اهمیت دارد. یک رشته منابع و اطلاعات داشتیم که می‌خواستیم در اختیار مخاطب بگذاریم. در جریان مطالعات، چیزی که جذاب بود، این بود که انگار رویدادهای تاریخی، به تناوب، تکرار می‌شوند و فقط شکل‌شان عوض می‌شود.