موزه پست و تلگراف

موزه پست و مخابرات در بهمن ماه ۱۳۶۹ به نام موزه پست شروع به کار کرد. این موزه در یکی از قدیمی‌ترین و شکیل ترین عمارت‌های دولتی تأسیس شده که از دو طبقه متشکل ازسالنها و غرفه های متعدد تشکیل شده و مکانی مناسب جهت بازدید مشتاقان دیدار آثارتاریخی و کهن است. در سال ،۱۳۷۴ موزه پست به موزه وزارت پست و تلگراف و تلفن و در ،۱۳۷۸به موزه پست و مخابرات تغییر نام داد.