موزه ثبت و احوال کشور

. بنای فعلی در اواخر دوره سلطنت قاجاریان ساخته شد و در ابتدا متعلق به مجلل‌الدوله، شاهزاده قاجار بود. این ساختمان به صورت موروثی بین افراد حکومتی و ثروتمندان آن دوران دست به دست می‌شود تا به عصمت‌الملوک دولتشاهی، همسر رضاشاه می‌رسد. در نهایت نیز در سال ۱۳۱۳، سند این بنا توسط خانواده دولتشاهی به نام سازمان ثبت احوال کشور انتقال می‌یابد.