مسجد پامنار

در گذشته تاریخی همزیستی مسالمت‌آمیز مســلمانان با اقلیت‌های مذهبــی در این محله هم حســابی زبانزد بود. از میــان عبادت‌گاه‌های مســلمانان در این محله می‌توان به مسجد میرزا صالح یا مســجد پامنار اشاره کرد.این مسجد بیشــتر به خاطر مناره قدیمی و زیبایش مشــهور اســت.