زیر درخت نسترن

زیر درخت نسترن

درختی که پس از سالیان دراز ثمره‌اش وکیل‌الدوله، عزیزالسلطان، امین خاقان باشد و این‌گونه اولاد دنی‌زاده رذل که آفت جان‌های جامعه مسلمین‌اند به بار آورد؛ چنین درختی بایستی از ریشه کنده شود. ماهی از سر گنده گردد نی ز دم. اگر خطایی بوده از بالا بوده‌است.

مسجد حاج قنبرعلی خان

مســجد و مدرســه حــاج قنبر علی خان یکی از یادگارهای دوره قاجاریان در شرق منطقه ۱۲است. ایــن بنای ارزشــمند تاریخی کــه ۲۵ مهرماه سال ۱۳۸۳با شماره ۱۱۲۰۹به ثبت می‌رسد.