کودکان را دریابیم!

کودکان را دریابیم!

برای بچه‌های محل چه کرده‌ایم؟ کجا بازی کنند، کجا بگویند و بخندند؟ بچه‌های محل کجا می‌توانند فیلم ببینند؟ آیا جایی هست که بچه‌ها نمایش کار کنند؟ آیا جایی هست که بچه‌ها موسیقی یاد بگیرند و بتوانند ساز بزنند؟ جایی هست که بچه‌ها بتوانند با مربی و معلم مدرسه بعد از زمان رسمی درس ملاقات کنند و اشکالات درس و مشق را برطرف کنند؟ ا

محله دوستدار کودک!

محله دوستدار کودک!

الان اگر در مدرسه‌ای کودک را تنبیه کنند، فوری مثل یک خبر جهانی در فضاهای مجازی و غیرمجازی می‌پیچد. چنین است.
اما رویکرد کودک‌محور در شهرسازی و برنامه‌ریزی، صرفا، به دلیل شخصیت‌یافتن کودک در جهان معاصر نیست. درک شخصیت و فردیت کودک تبعاتی داشته و دارد که فراتر از ملاحظات شخصی عاطفی‌و انسانی است.