مستند بی آبان

اگر شعر و ادب پارسی را مبنا قرار دهیم، باید گفت «یادباد آن روزگاران!»
روزگارانی که همه‌جا سخن از عشق بود. سخنی شیرین و نامکرر.
«یک قصه بیش نیست غم عشق، وین عجب/ کز هر زبان که می‌شنوم نامکرر است!»
امروز، اما، زمانه بازی دیگری دارد، به هرکجا می‌نگریم، سخن از آب و بی‌آبی است. و عجب آن‌که این سخن را از هرکه می‌‌شنویم نامکرر است. مشکل آب چنان وسیع و گسترده است که هزاران وجه و چهره دارد. اگر کمی با انصاف باشیم، باید بپذیریم امروز مساله آب مساله حیات و ممات ما است. لازم است همه ما به آن فکر کنیم. لازم است آب دغدغه همه ما باشد. مساله سرنوشت کشور و مردم است.