کارهای ظاهرا کوچک!

کارهای ظاهرا کوچک!

زن چون فعالیت اجتماعی و کاری عمومی ندارد آن ارزش لازم را در چشم شوهر و فرزند ندارد. این‌جاست که کار خانگی زن نقش پررنگی در ارتقای منزلت و شخصیت او بازی می‌کند. زنان با تولیدهای خرد خانگی، سبب ارتباط با جهان بیرون می‌شوند چون باید محصول را عرضه کنند. همین‌که از دایره بسته و محدود خانه پا به بیرون می‌گذارند باید آشنا با آداب اجتماعی بازار کار و اشتغال باشند. محصول را برای دیگران تولید کرده نه برای خودش. پس بایدبا فرهنگ بیرونی آشناشود. باید هنجارهای دادوستد را یاد بگیرد.

زنان، آبادگرانِ محله!

زنان، آبادگرانِ محله!

. زنان درزندگی واقعی محله حضور بیشتری دارندتا مردان و این در شرایطی است که زنان را در شرایط غیرفعال اجتماعی تصور کنیم در حالی‌که به شهادت آمار و گزارش‌ها، زنان نقش اجتماعی و مدنی غلیظ‌تری در مجامع صنفی و اداری دارند. آلودگی زنان به تخلفات اداری بسیار کم‌تر از مردان است و به ندرت اتفاق می‌افتد نام یک مدیر زن در پرونده‌های اختلاس یا ارتشا بیاید.