خانه موتمن الاطبا

قدمت آن به دوره قاجاریه باز می‌گردد. می‌گویند این خانه پس از ساخت، شاه قاجار را شگفت‌زده کرد که چگونه پزشک مخصوص او، خانه ای ۳ اشکوبه ساخته و همین موضوع سبب شد تا ناصرالدین شاه این خانه را از نزدیک ببیند. کوچه را به فرمان ناصرالدین شاه برای قدرشناسی از پزشک مخصوص دربار موتمن‌الاطبا نام نهادند.