پایداری محله و مودت مردمی آن

پایداری محله و مودت مردمی آن

در شهرهای تاریخی ما، تجربه مهمی از مدارا و مودت وجود دارد. در شهرها و حتی محله‌هایی که از تنوع قومی یا مذهبی برخوردار بودند، جامعه مدنی رشد بیشتری داشته‌است.

محله و شهر

محله و شهر

بسیاری از ما، امروز، نمی‌دانیم کجا را باید محله بدانیم و چه کسانی را هم‌محله‌ای بنامیم. در روزگار نه‌چندان قدیم، تکلیف محله روشن بود. در همین پایتخت کشور، چند محله مشخص و متشخص بود که هم حدود و ثغورشان معلوم بود هم عادات و حتی باورهای‌شان.