تراکم یا تفاخر؟ کدام بهتر است؟

تراکم یا تفاخر؟ کدام بهتر است؟

یکی مصائب شهرهای امروز ما، به‌ویژه کلانشهرهای ما، حرص زیاد برای تراکم ساختمانی است. همه دنبال آنند خانه سه طبقه‌شان را تخریب و به‌جای آن پنج‌طبقه بسازند، مالکان پنج‌طبقه‌ها هم آرزوی هشت طبقه دارند و همین‌طور تا آخر. این تفکر و حرص شهر را تبدیل به یک کارگاه بزرگ ساختمانی کرده. از تبعات ناگوار این فکر پایین آمدن سن ساختمان و مفیدیت آن است.