مثبت و منفیِ محله

مثبت و منفیِ محله

روابط درون محله مهم‌ترین شاخص کیفیت زیستی آن است. در محله‌ای اصیل وریشه‌دار، تنازعات طبقاتی بسیار کم است و قشرهای مختلف اجتماعی و اقتصادی در آن زندگی می‌کنند.

ایمنی محله

ایمنی محله

محله با یک خیابان یا با یک کوچه فرق دارد. محله فرق دارد با قطعه‌ای از شهر که مثلا بین چهار خیابان یا چهار کوچه قرار دارد. محله، اصولا، با روابط اجتماعی تعریف می‌شود نه مناسبات کالبدی و شکلی. حال باید دید این روابط اجتماعی چگونه شکل می‌گیرند. آیا باید به مناسبات قدیم برگردیم؟
طبیعی است که نباید به مناسبات قدیم برگشت؛ اساسا، چنین امکانی هم نیست. ولی باید مناسبات اجتماعی یک محله مطلوب قدیمی را بررسی و تحلیل کرد تا بتوان راه‌حلی برای شکل‌گیری مناسبات اجتماعی جایگزین پیداکرد.