احساس تعلق به محله

احساس تعلق به محله

مهم نقش افراد در مشارکت مدنی و اجتماعی است. همین‌که گروهی از اهالی تشکیل شود و بر نظافت و نگهداری و آبیاری این فضاها نظارت کند، به‌خودی خود، تاثیر بسیار زیادی برای دوام و بقای آن فضاها خواهدداشت. این نظارت، نظارتی از روی حس تعلق مکان است نه از جنس تکلیف اداری و دستمزدی. نتیجه‌اش کاملا متفاوت است. سخن زیاد است.