کنیسه عزرا یعقوب

کنیسه عزرا یعقوب از جمله جاذبه‌های گردشگری به یــادگار مانــده از یهودیان اســت کــه همــواره پذیرای گردشــگران زیــادی اســت این کنیسه در خیابان مصطفی خمینی کوچه ســنگی و کوی حکیم واقع شده است. کنیسه صدساله‌ای که عبادتگاهی مهم برای یهودیان محسوب می‌شــود و از جایگاه ویژه‌ای در بین پیروان این دیــن برخوردار اســت.

مسجد حکیم باشی

 درست بعد از بازارچه مروی، چند قدم مانده به خیابان پامنار مسجد و مدرسه علمیه «آقا محمود» یا همان مسجد حکیم باشی با آجرهای باریک سرخ و زرد نمایان می‌شود. ورودی مسجد نیم طبقه‌ای از ارتفاع پیاده‌رو کوتاهتر اســت؛ به نظر می‌رسد آسفالت و سنگ‌فرش‌های مداوی که به مرور زمان در این کوچه روی هم ســوار شــده، کف کوچه را بالا آورده.

مسجد سراج الملک

« مســجد ســراج الملــک» از طرفــی رو بــه ســوی خیابان امیرکبیــر دارد و در دیگــرش رو به کوچه «ســراج الملک» باز می‌شــود. مسجدی قدیمی که کتیبه کاشیکاری شده ســردر آن بــرای اهالی و کاســبان قدیمی خیابان چراغ برق یا همان امیرکبیر شــعری آشنا است: «حســن توفیق بین که مسجد کرد/ سطح میخانه را سراج الملک» قصه این مســجد را هم که در دوره ناصرالدین شــاه ســاخته شده همین کاشــی نوشته قدیمی روایت می‌کند.

مسجد حاج قنبرعلی خان

مســجد و مدرســه حــاج قنبر علی خان یکی از یادگارهای دوره قاجاریان در شرق منطقه ۱۲است. ایــن بنای ارزشــمند تاریخی کــه ۲۵ مهرماه سال ۱۳۸۳با شماره ۱۱۲۰۹به ثبت می‌رسد.

معبد سیک‌ها

ســیک‌ها یا پیروان آیین سیک، معبــدی در محــدوده خیابــان صفی علی شــاه دارنــد؛ معبدی کــه تنها با اکتفا به نمای بیرونی آن نمیتوان آن را تشــخیص داد. تابلــو کوچکی کنار در ساختمان به چشم می‌خورد که این ساختمان و نیایشــگاه را معرفــی می‌کند.نیایشــگاه هندوها یــا معبد ســیک‌ها در تهران محلی اســت برای اجــرای آیین‌های مذهبی آن‌هــا و همچنین اجرای مراســمی مثل جشــن ازدواج.