۱۳ حکایت شیرین از طهران

۱۳ حکایت شیرین از طهران

پیش از این‌که تهران پایتخت شود، هیچ سفارتخانه‌ای در ایران وجود نداشت. اما با روی کار آمدن سلطنت قاجاریه، درالخلافه‌شدن تهران و حکمرانی فتحعلی‌شاه، دول بزرگ در تهران یکی‌یکی سفارتخانه تاسیس کردند. اولین کشوری که در تهران سفارتخانه بنا کرد، بریتانیای کبیر بود. نخستین سفارتخانه این کشور توسط سرگوراوزلی، سومین سفیر انگلستان، در گذر لوطی صالح بنا شد. . . گذر لوطی صالح تنها به دلیل وجود اولین سفارتخانه معروف نبود، بلکه این محله در دوران فتحعلی‌شاه جزو مناطق اشراف‌نشین محسوب می‌شد.

کتاب آبی

کتاب آبی

«پس از هر سفر به ساحت جناب صدر اعظم! پس از آن که دولت محض استقرار نظم در مملکت و جلوگیری از مفسدین و انجمن‌ها و اشخاص لامذهب که باعث اذیت مردم بودند، مجلس را منحل نمود و ما قول دادیم که پس از اعاده نظم و قلع‌وقمع رولوسیونرها و انجمن‌ها و استقرار امنیت و خاموشی اهالی، مجلسی منعقد نماییم که قوانین او موافق مقتضیات مملکتی و قوانین مقدس پیغمبری بوده، حامی و مروج عدالت گردد تا اینکه ما بتوانیم تمام اهالی و تمام طبقات رعایای خود را که نگاهداری آن‌ها از طرف خدای تعالی به ما واگذار شده، در صلح و آسایش نگاه داشته و مفسدین را قلع و قمع نموده و آیین مقدس اسلام را که اولین وظیفه ما است حفظ و حراست نماییم.