چهره به چهره!

چهره به چهره!

امروز، در کل جهان، فضاهای عمومی محله و شهر برای ارتباط چهره‌به‌چهره اهالی باهم اهمیت پیدا کرده‌اند. امروز، به هر دلیلی، امکان دید و بازدیدهای سنتی افراد در خانه‌ها برای همه مناسب نیست. مردم ترجیح می‌دهند دیدارهای خود را در مکان‌های عمومی شهر ترتیب دهند.