خانه قوام‌الدوله

. یکی از آن‌ها «خانه قوام‌الدوله» است در کوچه میرزا محمود وزیر که امروز به «شهید جاویدی» تغییر نام داده‌است. گفته می‌شود بنا حدود ۱۹۰ سال سن دارد. ۱۲۱۱ ساخته شده. در زمان محمدشاه قاجار. مالک و سازنده عمارت، یکی از درباریان قاجار، به نام میرزا محمد قوام‌الدوله آشتیانی است. محمد قوام الدوله، پسر میرزا محمدتقی آشتیانی از رجال سرشناس قاجار بود که حسن وثوق‌الدوله و میرزا احمد قوام (قوام‌السلطنه) از نوادگان وی هستند.