پشت بام

پشت بام

. شهریور ۱۳۲۰ سرآغاز یک دوره ۱۲ ساله رهایی است که میزان باسوادها با دهه‌های پیشین قابل مقایسه نیست. در مشروطه اول، قهوه‌خانه کانون ارتباطی بود و باسوادها برای بی‌سوادها روزنامه می‌خواندند. اما در سال‌های ۲۰ کافه جای قهوه‌خانه را گرفت و کانونی ارتباطی شد. جامعه تک‌صدایی نبود. صداهای گوناگون سبب شد نگاه عام و خاص به حیات دگرگون شود. در این میان ستیهندگی با برجای‌مانده و میراث گران‌بها هم به چشم می‌خورد. سال‌های ۲۰ روزگار تجربه‌های بی‌شمار بود. انجمن هنری «خروس جنگی» در زمانه‌ای شکل گرفت که حزبی‌نگاری و سیاست‌بازی تا عمق فرهنگ و هنر ایران رسوخ کرده‌بود.