نگاهی از چندسو به نشر کتاب

نگاهی از چندسو به نشر کتاب

«شاید اکنون بر همه دست‌اندرکاران مسلط به امور نشر ثابت شده‌باشد که دستاوردهای الکترونیکی و سرعت تحول در زمینه ارتباطات و اطلاع‌رسانی، بر همه فعالیت‌های انتشاراتی تاثیر مستقیم می‌گذارد. از این رو، هر فرصت و زمانی که در راه سامان‌دادن به نشر ملی از دست برود، زیان فرهنگی است. ایجاد زیرساخت نشر با دید کلان و با این تاکید که هر فعالیتی در گستره نشر و در هر نقشه کشور بتواند از امکانات آن بهره‌مند شود، به نشر موسوم به «محلی» توان می‌بخشد که در مقیاس دیگری فعالیت و رشد کند. نشر ملی، یا نشر در مقیاس ملی، زمانی تحقق می‌یابد که اجزای تشکیل‌دهنده آن در سراسر کشور، با توجه به ویژگی‌های تشکیل‌دهنده هویت ملی و منعکس‌کننده نیازهای ملی، متوازن باهم رشد کند. شاخص‌های آماری که رشد کمی را مبنا قرار می‌دهد، بدون تردید فریبنده است. حال آن‌که هر امکانی که در اختیار ناشران مستعدی قرار گیرد که در زادبوم فرهنگی خود تولید فرهنگی می‌کنند، کمک به تقویت سرمایه ملی است. تامل بیشتر در تحولات امروزین نشر در جهان بر هر مسئول دوراندیش محرز خواهدکرد که بازاندیشی در مفهوم‌های پیشین «ملی» و «محلی» در نشر ضرورت دارد و از این رو تجدیدنظر جدی در سیاست‌ها و روش‌های حمایت از نشر و یارانه‌پردازی به آن اجتناب ناپذیر است. سیاست معطوف به حمایت از «نشر محلی» به اتکای زیرساخت‌های ملی، در مقام تشبیه به سان احیای روستاهای متروک و از رمق‌افتاده کشور و بازگرانیدن قدرت تولیدی به آن‌ها است. آن هم روستاهایی که در گذر تاریخ همواره نگاهبان زبان، فرهنگ و هویت ما بودند. احیای واحدهای تولیدکننده در عصر جهانی‌شده، مصداق دیگری از این شعار است: «جهانی بیندیش، محلی عمل کن». و تحقق این شعار در نشر، تحقق‌یافتن این هدف است که « نشر محلیِ» کارآمد و مولد نه فقط تاثیر ملی که جایگاه جهانی هم خواهدداشت.»
نگاهی از چندسو به نشر کتاب؛ عبدالحسین آذرنگ؛ انتشارات ققنوس؛ چاپ‌ اول؛ ۱۴۰۱؛ ص ۱۹۸
(کتاب و انتشارت از مضامینی هستند که مرور تاریخ و روند حرکت آن در جامعه می‌تواند آیینه‌ای بر روند فرهنگی اجتماع باشد.)