مستند میدان بی‌حصار

مستند میدان بی‌حصار

طی ۱۵۰ سال “میدان توپخانه” تهران مرکز این شهر بوده و شاهد حوادث گوناگونی که تاریخ معاصر کشور را ساخته است.
اعدام “شیخ فضل‌الله نوری” در این میدان‌ یکی از مهمترین حوادث تاریخی این میدان بوده است.
بنای این میدان به دست محمد ابراهیم معمار باشی به دستور ناصر الدین شاه برای نگه‌داری توپ‌ها بنا شد‌.
این مستند سرگذشت پر فراز و نشیب این میدان توپخانه را بازنمایی می‌کند‌.