تمرین مهربانی!

تمرین مهربانی!

نوروز یک حقیقت بزرگ را برای ما افشا و تاکید می‌کند. نوروز به یادمان می‌آوردکه ما ایرانی‌ها مردمی سازگار، خوش‌خلق، نرم‌خو و مردم‌دوست هستیم. نوروز به ما گوشزد می‌کند که ما ایرانی‌ها، همیشه تاریخ، انسان‌هایی متمدن و اهل مدارا بوده‌ایم و رسوبات همین مدنیت و مدارا هنوز هم در رفتارهای نوروزی ما جاری است.