خانه مهرانگیز کامبیز

خانه‌ای تاریخی در آن کوچه. ساده و استوار و ارزشمند. حجم بسیار زیبا با ایوان و شاه‌نشین و گوشواره‌های قجری. در و پنجره چوبی با گره‌چینی‌های خوب و شایسته. با درختانی ستبر و زیبا در وسط حیاط با حوضی کوچک، که ممکن است در اثر گذر زمان و دخل ‌و تصرف‌ها کوچک شده‌باشد. خانه مهرانگیز کامبیز.