معبد سیک‌ها

ســیک‌ها یا پیروان آیین سیک، معبــدی در محــدوده خیابــان صفی علی شــاه دارنــد؛ معبدی کــه تنها با اکتفا به نمای بیرونی آن نمیتوان آن را تشــخیص داد. تابلــو کوچکی کنار در ساختمان به چشم می‌خورد که این ساختمان و نیایشــگاه را معرفــی می‌کند.نیایشــگاه هندوها یــا معبد ســیک‌ها در تهران محلی اســت برای اجــرای آیین‌های مذهبی آن‌هــا و همچنین اجرای مراســمی مثل جشــن ازدواج.

مسجد و مدرسه معمار باشی

یکی از جاذبه‌های گردشگری تهران قدیــم، وجود مدارس و مســاجد مذهبی فعــال در ایــن محدوده تاریخی بوده است. مسجد و مدرسه معمار باشی از جمله این فضاهای آموزشی مذهبی است که در محله امامزاده یحیی واقع شــده است. بانی این مجموعه حاج ابوالحســن اصفهانی مشهور به میرزاعمر، بــوده اســت.