مستند آسیمه

مساله‌ای که به گفته یکی از روایتگران مستند، «مساله ویژه ایران است».
اکتسابی انگشت روی مساله‌ای گذاشته که بسیار حساس است و بسیار تنش‌آمیز.
ما که با روایت‌های اکتسابی آشنا هستیم، منتظریم مستند محکم و زیبای او را ببینیم و با کارگردان و میهمانان ویژه به پرسش و پاسخ بنشینیم.