مصرف‌کننده محله نباشیم!

مصرف‌کننده محله نباشیم!

مشارکت واقعی نه دستوری. یعنی از همان ابتدای تصمیم‌سازی و تولد ایده، اهالی باید مشارکت کنند و تامین بخشی از هزینه را هم به عهده بگیرند. مردم باید چنین بینگارند که برای خانه شخصی خود باغچه‌ای می‌سازند که هم خودشان استفاده کنند هم مهمانانشان را به استراحت در آن دعوت کنند.