مسجد و مدرسه معمار باشی

یکی از جاذبه‌های گردشگری تهران قدیــم، وجود مدارس و مســاجد مذهبی فعــال در ایــن محدوده تاریخی بوده است. مسجد و مدرسه معمار باشی از جمله این فضاهای آموزشی مذهبی است که در محله امامزاده یحیی واقع شــده است. بانی این مجموعه حاج ابوالحســن اصفهانی مشهور به میرزاعمر، بــوده اســت.

مسجد معیرالممالک

یکی از این عمارت‌ها، مسجد معیرالممالک است. او از بزرگان دوره قاجار بود و به‌نوعی، خزانه‌دار سلطنت بود. شخصیت متمولی بود و خانه و باغ و عمارت زیاد داشت. کل پهنه‌ای که تا چندسال پیش کوچه معیرالممالک نام داشت از دارایی‌های او بود. هنوز هم مردم خاطره باغ معیر را به یاد دارند. در طول زمان، زمین‌ها تقسیم شد و هر قطعه سرنوشت خود را پیدا کرد، ولی مسجد و مدرسه هنوز سرپا است و پر صلابت.