مسجد امام (شاه)

در میان سلاطین قاجار، به نظر می‌آید فتحعلی‌شاه بیشترین یادگار در شهرهای ما دارد. در بسیاری از شهرهای ما مسجد سلطانی ساخت و در برخی راه‌های مواصلاتی تغییر ایجاد (مثل کنار زدن بسطام از مسیر تهران- مشهد) و خیلی کارهای دیگر. مسجد امام تهران یادگار آن دوره است. این مسجد با قدمتی در حدود ۱۸۰ سال از زیباترین مساجد تاریخی تهران است. در آغاز آن را مسجد سلطانی می‌نامیدند. بنابر شواهد تاریخی این مسجد دومین مسجد بزرگ تهران بعد از مسجد جامع بازار یا جامع عتیق بود. این مسجد از دو جهت اهمیت زیادی در معماری و شهرسازی ما دارد. نخست از نظر معماری و به ویژه فضابندی آن و دوم از جهت شهری و مدنی.