مشارکت و مسئولیت

مشارکت و مسئولیت

هیچ مشکلی نیست که با مشارکت عمومی حل نشود. ساده‌ترین و ممکن‌ترین راه برای کاهش این نوع آسیب‌ها، آباد و نظیف‌کردن محله است. همه اهالی می‌توانند شهادت دهند که با آبادشدن و احیای فقط دو خانه در همین محله، چقدر از شدت آسیب‌ها کاسته‌شده و شعاع عمل افراد آسیب‌یافته به دورتر رفته.