مدرسه و مسجد سپهسالار

یکی از بزرگ‌ترین مسجدهای تهران در محله ما قرار دارد: مدرسه و مسجد سپهسالار. در کنار عمارت مجلس، در بهارستان. بانی مسجد میرزا حسین‌خان سپه‌سالار، صدراعظم دوره سلطنت ناصرالدین‌شاه قاجار است. این کارگزار برجسته دولت، ظاهرا در ساخت و راه‌اندازی بناهای بزرگ استاد بود. باغ سپهسالار قزوین را هم همین شخص در زمانی کوتاه ساخت و مقر حکومت کرد.