حمام نواب -لوکیشن سکانس معروف فیلم قیصر

«قیصر! کجایی که داشــتو کشــتن!» این دیالــوگ فیلم قیصر را همه اهالی محلــه امامزاده یحیــی حفــظ هســتند. به خصوص کــه لوکیشــن‌های زیــادی از ایــن فیلم در کوچه پس کوچه‌های همیــن محله بوده اســت و خیلــی از اهالــی قدیمی محله،ســر فیلمبــرداری آن حاضــر بوده‌انــد. «حمــام تاریخی نــواب» یکــی از این لوکیشــن‌ها اســت که بعد از مرمــت، امکان بازدید از آن فراهم شــده. تماشــای ایــن حمام قدیمــی در دل محله امامزاده یحیی(ع) هم فال اســت و هم تماشــا.