خانه موزه مدرس

آیت الله مدرس حقوق دو سال خود در مجلس شورای ملی را جمع کرد تا توانست خانه‌ای در گذر میرزامحمود وزیر بخرد؛ محله نزدیک به مجلس شورای ملی که مدرس از سال ۱۲۸۹ خورشیدی به عنوان مجتهد طراز اول در آن مشغول به کار شد.

ساختمان سفید بهارستان

کسی نیست که گذرش به میدان بهارستان بیفتد اما نظرش به ساختمان سفید رنگ و زیبایی که در جنوب ساختمان کنونی مجلس قرار دارد نیفتد و کنجکاو دیدن این ساختمان قدیمی نشود؛ خانه میرزا حسین خان سپه سالار که این روزها به موزه مجلس شورای اسلامی تبدیل شده است.