محله مال کیست؟

محله مال کیست؟

شاید محله مال هیچکس نیست! شاید فکر کنیم محله نیز مانند کوه و دشت، موهبتی الهی است و ما شانس آورده‌ایم که از آن استفاده کنیم و شاکر باشیم. اگر چنین است، دولت‌و نهادهای عمومی چه‌کاره هستند که برای حفاظت از آن نیرو تربیت می‌کنند با کسانی که به آن تجاوز کنند می‌جنگند و می‌کشند و کشته می‌شوند. چرا؟