لاله زار

این‌جا لاله‌ زار است. گوشه‌ای از جداره‌آن. از بقایای‌ املاک صدر اعظم مشروطه، مشیرالدوله پیرنیا که امروز پس از چندین دست‌به دست شدن‌ها، ملک شخصی افراد است. ولی خوشبختانه، ظرایف جداره‌سازی آن‌سال‌ها هنوز باقی است و چشمان‌مان را به ضیافت زیبایی معماری ساده و فاخر دعوت می‌کند.