زندگی سیاسی سلطان احمدشاه

زندگی سیاسی سلطان احمدشاه

در مسافرت آخری که سلطان احمدشاه به اروپا رفت و سردار سپه در صدد برکنار نمودن او برآمده‌بود، قطعی به‌نظر می‌رسید که دیگر به ایران مراجعت نخواهدکرد و سلسله قاجار منقرض خواهدگردید. دولت جدید ترکیه که ریاست آن با مصطفی کمال‌پاشا (آتاترک) بود، بجهاتی نفع خودرا در این تشخیص داده‌ که در برگرداندن احمدشاه به ایران پیشقدم شده و او را یاری دهد. به همین نظر. . . سفیر ایران انوشیروان سپهبدی را که مادرش هم از شاهزادگان قاجار، و به‌این مناسبت قاعدتا بایستی طرفدار سلسله قاجار باشد، احضار و به او گفت فورا به پاریس رفته این پیام شفاهی او را به سلطان احمدشاه برساند: «دولت ترکیه از لحاظ مصلحت خود و خیرخواهی نسبت به اعلیحضرت حاضر است که اعلیحضرت را به ترکیه دعوت نماید و ازکردهای ترکیه و ایران قوای کافی در اختیار شما بگذارد که از غرب ایران به مقر سلطنت خود مراجعت فرمایید».

تیمچه اکبریان

تــازه دو ســال از آغــاز حکومت قاجــار و پایتختی تهران گذشــته بود که تیمچه اکبریان در بازارچه عودلاجان ساخته شــد؛ تیمچه‌ای که به دست کلیمیان ساخته شد و صنف زرگرها و صراف‌ها در آن مشــغول به کار بودند. این تیمچه خیلی زود به نخستین بانک رهنی ایران تغییر کاربری داد و مردم می‌توانستند با گرو گذاشتن وسایل بــا ارزش خــود، از این بانک پــول قرض کنند.

خانــه ظهیرالاســلام

خانــه ظهیرالاســلام یکــی از قدیمیتریــن بناهــای باقی مانده در محدوده خیابان هدایت اســت. مالک این خانه سیدزین‌العابدین امام‌جمعه، پسر سیدابوالقاسم امام‌جمعه ملقب به ظهیرالاسلام بود.

خانه معتمدالسلطنه

خانه فخرالدوله از معدود خانه‌های تاریخی تهران است که به نام یک زن شناخته می‌شود. زندگی این شاهزاده قاجاری شباهتی به زندگی دیگر زنان قاجار نداشت. فخرالدوله در طول عمر هفتاد ساله خود کارهای زیادی انجام  داد. از جمله برعهده گرفتن سرپرستی کودکان یتیم و انجام امور خیریه دیگر، وقف اموال و املاکش هم از دیگر کارهایی بود که از فخرالدوله نام نیکی به جا گذاشته است. فخرالدوله دختر مظفرالدین شاه بود و به همسری امین الدوله درآمد.دخترخاله دکتر مصدق بود و موقعیت خانوادگی‌ای که او در آن قرار داشت، از او زنی با درایت و اهل سیاست ساخته بود.

خانه فخر الدوله

خانه فخرالدوله از معدود خانه‌های تاریخی تهران است که به نام یک زن شناخته می‌شود. زندگی این شاهزاده قاجاری شباهتی به زندگی دیگر زنان قاجار نداشت. فخرالدوله در طول عمر هفتاد ساله خود کارهای زیادی انجام  داد. از جمله برعهده گرفتن سرپرستی کودکان یتیم و انجام امور خیریه دیگر، وقف اموال و املاکش هم از دیگر کارهایی بود که از فخرالدوله نام نیکی به جا گذاشته است. فخرالدوله دختر مظفرالدین شاه بود و به همسری امین الدوله درآمد.دخترخاله دکتر مصدق بود و موقعیت خانوادگی‌ای که او در آن قرار داشت، از او زنی با درایت و اهل سیاست ساخته بود.