بازارچه نواب

بازارچه نواب چهره آشنایی برای همه ایرانیان دارد؛ گذری باریک با خانه‌های قدیمی که لوکیشن فیلمهای فارسی قدیمی بوده و همین حالا هم اگر فیلمسازی نیاز به لوکیشن محله قدیمی تهران را داشته باشد یکی از گزینه‌هایش همین گذر نواب است؛ بازارچه و گذری در دل محله امامزاده یحیــی(ع) که فیلم معروف
قیصر هم در آن تصویربرداری شده است.

حمام نواب -لوکیشن سکانس معروف فیلم قیصر

«قیصر! کجایی که داشــتو کشــتن!» این دیالــوگ فیلم قیصر را همه اهالی محلــه امامزاده یحیــی حفــظ هســتند. به خصوص کــه لوکیشــن‌های زیــادی از ایــن فیلم در کوچه پس کوچه‌های همیــن محله بوده اســت و خیلــی از اهالــی قدیمی محله،ســر فیلمبــرداری آن حاضــر بوده‌انــد. «حمــام تاریخی نــواب» یکــی از این لوکیشــن‌ها اســت که بعد از مرمــت، امکان بازدید از آن فراهم شــده. تماشــای ایــن حمام قدیمــی در دل محله امامزاده یحیی(ع) هم فال اســت و هم تماشــا.