مستند سیراف

هرکه عشق ایران را دارد، هرکه زیبایی‌های خلیج فارس را می‌جوید، و هرکه مدنیت تاریخی و باستانی ایران را می‌شناسد، باید سیراف را بشناسد. باید سیراف را ببیند و باید سیراف را حس کند. صحبت از این نیست که سیراف یکی از نقاط انرژیک ایران است، صحبت از این نیست هرکس سیراف را...