تجربه شهریِ فضای خانه!

تجربه شهریِ فضای خانه!

مردم تشنه دوستی و ارتباط هستند. با هربهانه و در هر فرصتی باهم می‌جوشند و به هم وصل می‌شوند. تجربه تورهای تهرانگردی در این چندسال اخیر، بسیار روشن و بسیار امیدبخش است. گردش و تجربه فضاهای تاریخی در قلب شهر، بی‌آنکه اصرار و تبلیغی پشت آن باشد، به‌خوبی از عهده ایجاد ارتباط و توسعه مودت برآمده. این بافت‌ها و خانه‌‌ها، بخواهیم یا نه، رسوباتی در ذهن و روان ما دارند.