محله عضوی از شهر (۱)

محله عضوی از شهر (۱)

سال‌ها است درباره آینده محله اودلاجان صحبت می‌شود. در این سال‌ها، بارها برایش نقشه کشیده‌اند و گاه تکه‌هایی از آن نقشه‌ها را اجرا کرده‌اند. این‌که در گوشه‌گوشه محله ویرانه‌هایی هست نشان از آن نقشه‌ها است. آن‌چه از دوران معاصر به یاد داریم، از سال ۱۳۳۵ به این سو، چندین برنامه برای نابودی محله پیشنهاد شده‌است.