عشق، تنها راه نجات!

عشق، تنها راه نجات!

اگر عاشق زندگی نباشیم، اصولا چه فرقی می‌کند در بیغوله باشیم یا در قصر. اگر عشق به زندگی نباشد آن قصر را تبدیل به مزبله و زندان خود می‌کنیم و اگر عاشق زندگی باشیم، خانه کوچک‌مان‌را برای فعالیت‌و‌زیستی‌انسانی‌چنان می‌سازیم که از هر کنج و گوشه‌اش آوای زندگی به گوش برسد.