خاطرات سیدعلی‌محمد دولت‌آبادی

خاطرات سیدعلی‌محمد دولت‌آبادی

«شوستر آمریکایی روز ۲۰ محرم ۱۳۳۹ هجری بدون اینکه حساب خود را بدهد از ایران حرکت نمود. او روز پیش از عزیمت به دیدن والاحضرت نایب‌السلطنه رفته و بعد از دو روز حرکت نمود. در آن روز شهرت یافت که شوستر حاضر به دادن حساب نیست و می‌گوید من حساب خود را به جزییات نخواهم‌داد، زیرا من محل امانت دولت بوده‌ام و پولی به دست من داده‌اند و به امانت خودم خرج کرده‌ام، دیگر چه حسابی!