ریشه و پشتوانه!

ریشه و پشتوانه!

این محله در سال‌های سی خورشیدی زیر شدیدترین حملات تبلیغی و اجرایی برای تصرف و تسطیح و ویرانی تمام خانه‌ها بود. دولت وقت می‌خواست تمام منطقه اودلاجان را خریداری و تخریب کند و به جای آن خانه‌ها و دکان‌ها، منطقه شهری جدیدی بسازد با کوچه‌های پهن و ساختمان‌های چندطبقه. پر از اسفالت و بتن و آهن.