گزارش مستند شرق وحشی

در ادبیات داستانی ایران، رمان بلند «کلیدر» جایگاه خاصی دارد. از سال ۱۳۵۸ که نخستین چاپ جلد اول کتاب در آمد، مجموعه کامل این رمان بارها و بارها منتشر وخوانده‌شده. جالب آن‌که وقتی این‌کتاب منتشر شد، در قهوه‌خانه بین‌راهی و شهری، تکه‌هایی از آن توسط مردم واخوانی می‌شد. البته در سبزوار و آن حوالی. چرا؟ چون داستان آمال‌وآرزوهای بسیاری از اهالی خراسان را نقل کرده‌بود. داستان رشادت و خلوص «گل ممد» و یارانش که در سال‌های بیست و در میانه سال‌های بین سقوط رضاشاه و کودتای محمدرضاشاه اتفاق می‌افتد. داستان مبارزه از یک سو وعشق وعاشقی ازسوی دیگر. این رمان با همین ظرایف می‌تواند موضوع ده‌ها فیلم و مجموعه باشد. اما این بار یک مستندساز به سراغ این رمان رفته.