خانه معتمدالسلطنه

خانه فخرالدوله از معدود خانه‌های تاریخی تهران است که به نام یک زن شناخته می‌شود. زندگی این شاهزاده قاجاری شباهتی به زندگی دیگر زنان قاجار نداشت. فخرالدوله در طول عمر هفتاد ساله خود کارهای زیادی انجام  داد. از جمله برعهده گرفتن سرپرستی کودکان یتیم و انجام امور خیریه دیگر، وقف اموال و املاکش هم از دیگر کارهایی بود که از فخرالدوله نام نیکی به جا گذاشته است. فخرالدوله دختر مظفرالدین شاه بود و به همسری امین الدوله درآمد.دخترخاله دکتر مصدق بود و موقعیت خانوادگی‌ای که او در آن قرار داشت، از او زنی با درایت و اهل سیاست ساخته بود.

خانه فخر الدوله

خانه فخرالدوله از معدود خانه‌های تاریخی تهران است که به نام یک زن شناخته می‌شود. زندگی این شاهزاده قاجاری شباهتی به زندگی دیگر زنان قاجار نداشت. فخرالدوله در طول عمر هفتاد ساله خود کارهای زیادی انجام  داد. از جمله برعهده گرفتن سرپرستی کودکان یتیم و انجام امور خیریه دیگر، وقف اموال و املاکش هم از دیگر کارهایی بود که از فخرالدوله نام نیکی به جا گذاشته است. فخرالدوله دختر مظفرالدین شاه بود و به همسری امین الدوله درآمد.دخترخاله دکتر مصدق بود و موقعیت خانوادگی‌ای که او در آن قرار داشت، از او زنی با درایت و اهل سیاست ساخته بود.